Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Απριλίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Απριλίου

ΗΜΕΡΑ

Μάι 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm